Δημιουργία ενιαίου ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος

in Επιδότηση δράσεων πολιτισμού
Είδος Επιδότησης: 
ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ
Είδος Επιδότησης: 
ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γενικά

Περιοχή υλοποίησης : 
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ
Είδος ενίσχυσης: 
οικονομική ενίσχυση - επιδότηση
Τομείς ενδιαφέροντος: 
Σε ποιους απευθύνεται: 

1. α. Οι Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού
(ΥΠΠΟΤ)
β. οι εποπτευόμενοι φορείς, υπηρεσίες ή οργανισμοί του Υπουργείου
Πολιτισμού και Τουρισμού (Ν.Π.Δ.Δ.-Ν.Π.Ι.Δ.)
Οι ως άνω εποπτευόμενοι φορείς οφείλουν να τεκμηριώνουν την προϋπόθεση
επόπτευσης από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού προσκομίζοντας σχετικό
έγγραφο (βλ. Ενότητα 4. Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων).
γ. η Ακαδημία Αθηνών


2. η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών


3. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) τα οποία πρέπει να πληρούν τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
· Δραστηριοποιούνται στο χώρο του πολιτισμού.
· Έχουν νομική υπόσταση η οποία αποδεικνύεται από καταστατικά /
νομιμοποιητικά έγγραφα.
· Λειτουργούν αποδεδειγμένα για τουλάχιστον δύο (2) έτη πριν από την
ημερομηνία υποβολής προτάσεων τους.
· Δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα ή οποιαδήποτε άλλη μορφή νομικού
προσώπου που μπορεί να επηρεάζει την ανεξαρτησία τους.
· Προσκομίζουν υπογραφή του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ως φορέα
χρηματοδότησης.

Όροι και προϋποθέσεις: 

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Ενότητα 1: Έγγραφα σε έντυπη μορφή

Υποβάλλονται υποχρεωτικά υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τους αρμόδιους φορείς:

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

(ii) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ). Το έντυπο που θα υποβληθεί στο φάκελο της προτεινόμενης πράξης και θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή από τους αρμόδιους φορείς, είναι αυτό που θα παραχθεί από το ΟΠΣ, αφού υποβληθεί μέσω της φόρμας της ηλεκτρονικής υποβολής στο www.ops.gr. Η συμπλήρωση του πεδίου «Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Πράξης» γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο υποστηρικτικό υλικό της παρούσας Πρόσκλησης. Σημειώνεται πως σε περιπτώσεις που το υποβληθέν ΤΔΠΠ δεν φέρει όλες τις απαιτούμενες υπογραφές και σφραγίδες (συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν στον φορέα χρηματοδότησης), η σχετική πράξη θα απορρίπτεται.

Προτάσεις που υποβάλλονται και δεν περιλαμβάνουν τα έγγραφα όπως αναγράφονται στην Ενότητα 1 - Έγγραφα σε έντυπη μορφή απορρίπτονται.

Ενότητα 2: Έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή (CD, DVD)

(iii) Ακριβές αντίγραφο του εγγράφου επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας τύπου Β Δικαιούχου.

(iv) Έντυπο ανάλυσης κόστους σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

(v) Έγγραφα που τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα και ωριμότητα της πράξης.

Και εφόσον απαιτούνται:

(vi) Υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση του Ν. 3614/2007. Στην περίπτωση που ο Φορέας Πρότασης είναι διαφορετικός από τον Φορέα Λειτουργίας, η Προγραμματική Σύμβαση συνυπογράφεται και από τον/τους Φορέα/-είς Λειτουργίας.

(vii) Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού του προς χρηματοδότηση ποσού για τα μεγάλα έργα και τα έργα που παράγουν έσοδα, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

(viii) Έγγραφα που τεκμηριώνουν την τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων προτεινόμενης πράξης (δημοσιευμένο τεύχος προκήρυξης,υπογεγραμμένη σύμβαση) στις περιπτώσεις πράξεων με δημοσιευμένα τεύχη δημοπράτησης ή /και υπογεγραμμένες συμβάσεις.

(ix) Απόφαση ή άλλη διοικητική πράξη αρμόδιου συλλογικού οργάνου για την υποβολή της πρότασης, σύμφωνα με τα νομιμοποιητικά έγγραφα του φορέα. Σε περίπτωση μη υποβολής απόφασης συλλογικού οργάνου πρέπει να τεκμηριώνεται η αρμοδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου για την υποβολή της πρότασης.

(x) Αναλυτική τεκμηρίωση της αναγκαιότητας προμήθειας δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών.

(xi) Έγγραφο τεκμηρίωσης καθεστώτος ΦΠΑ (δεν απαιτείται για τις Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού).

(xii) Έγγραφο με το οποίο τεκμηριώνεται ότι ένας φορέας είναι εποπτευόμενος φορέας, υπηρεσία ή οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και κατ’ επέκταση είναι δυνητικός φορέας πρότασης της πρόσκλησης (Τομέας Παρέμβασης 1).

(xiii) Καταστατικό ή/και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα με τα οποία τεκμηριώνεται η νομική υπόσταση, δραστηριότητα και αρμοδιότητες ενός Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δυνητικού φορέα πρότασης (Τομέας Παρέμβασης 3).

(xiv) Έγγραφα με τα οποία τεκμηριώνεται η προηγούμενη λειτουργία ενός Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δυνητικού φορέα πρότασης για τουλάχιστον δύο (2) έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης. Η προηγούμενη λειτουργία αποδεικνύεται με απολογισμό δράσης επικυρωμένο από τη Γενική Συνέλευση ή ανάλογης μορφής όργανο ανάλογα με τα αναφερόμενα στο καταστατικό ή κάθε άλλο έγγραφο, δημοσιεύματα και πάσης φύσεως λοιπό υλικό που αποδεικνύει δημόσια δραστηριότητα (Τομέας Παρέμβασης 3).

(xv) Υπογεγραμμένο Πλαίσιο Συνεργασίας με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) σύμφωνα με το πρότυπο που επισυνάπτεται στην πρόσκληση για την απόθεση του ψηφιοποιημένου υλικού μιας πράξης, συνοδευόμενου από τα αντίστοιχα μετα-δεδομένα, στις υποδομές του ΕΚΤ στο πλαίσιο των όποιων περιορισμών θέτουν η νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία και για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η προσκόμιση υπογεγραμμένου Πλαισίου Συνεργασίας με το ΕΚΤ κατά την υποβολή μιας πρότασης είναι υποχρεωτική για τις προτεινόμενες πράξεις του πρώτου και τρίτου Τομέα Παρέμβασης που αφορούν σε ψηφιοποίηση υλικού.

Ενότητα 3: Λοιπά στοιχεία μόνο εφόσον ζητηθούν από την ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ

Ο Φορέας Πρότασης/Δικαιούχος/Φορέας Λειτουργίας θα πρέπει να έχει διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα:

(xvi) Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και λειτουργίας του Δικαιούχου (π.χ. Συστατικοί Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Καταστατικά φορέων κλπ.) με τα οποία τεκμηριώνεται η θεσμική αρμοδιότητα εκτέλεσης της πράξης από το Δικαιούχο, δηλαδή η αρμοδιότητα του φορέα να παρέχει τις υπηρεσίες που θα προκύψουν από την πράξη. Δεν αποτελεί τεκμηρίωση αρμοδιότητας η δυνατότητα του Φορέα να εκτελεί συγχρηματοδοτούμενα έργα. Στην περίπτωση που ο Φορέας Πρότασης δεν είναι ίδιος με τον Δικαιούχο, θα πρέπει να είναι διαθέσιμα τα ως άνω σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα και για τον/τους Φορέα/-είς Πρότασης που να τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του φορέα να παρέχει τις υπηρεσίες που θα προκύψουν από την πράξη.

(xvii) Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας (π.χ. Συστατικοί Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Καταστατικά φορέων κλπ.) με τα οποία τεκμηριώνεται η αρμοδιότητα του Φορέα για τη λειτουργία και συντήρηση της πράξης, σε περίπτωση που ο Φορέας Λειτουργίας είναι διαφορετικός από το Φορέα Πρότασης.

τα οποία θα αποστέλλονται, εφόσον ζητηθούν, στην ΕΥΔ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Τι χρηματοδοτείται: 

1. Πράξεις Πολιτιστικού και Τουριστικού περιεχομένου του ΥΠΠΟΤ, των εποπτευόμενων αυτού φορέων, υπηρεσιών ή οργανισμών (Ν.Π.Δ.Δ. – Ν.Π.Ι.Δ.) και της Ακαδημίας Αθηνών. Ενδεικτικά, οι προτεινόμενες πράξεις δύνανται να αφορούν στα εξής:

 • τη ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση πολιτιστικών πόρων
 • την καταγραφή, ευρετηρίαση, απόθεση και διάθεση ψηφιακών πολιτιστικών πόρων
 • τη δημιουργία υπηρεσιών υποστηρικτικών του συνόλου του κύκλου ζωής των πολιτιστικών πόρων
 • τη διασύνδεση των πολιτιστικών ψηφιακών πόρων με τουριστική πληροφορία ή την παροχή δυνατότητας εξαγωγής αυτού ώστε να είναι δυνατή η δημιουργία τουριστικών υπηρεσιών για το κοινό
 • την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης οργανισμών μνήμης
 • τη δημιουργία και τυποποίηση οντολογιών, λεξικών, ορολογικών και άλλων ψηφιακών πόρων αναφοράς
 • την ανάπτυξη συστήματος για την ολοκληρωμένη κατάθεση και παρακολούθηση προτάσεων για την αναγνώριση μνημείων του υλικού και άυλου πολιτισμού από την UNESCO
 • την ανάπτυξη λειτουργιών αποθετηρίου για την υποστήριξη διαδικασιών ψηφιακής διατήρησης και επιμέλειας, επισημείωσης και διαχείρισης εκδόσεων του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου
 • την ανάπτυξη λειτουργιών αποθετηρίου για την υποστήριξη προγραμματικού περιβάλλοντος εφαρμογών (API), έτσι ώστε να υποστηρίζεται η διαλειτουργικότητα και η δυνατότητα χρήσης του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου από εφαρμογές
  αναπτυσσόμενες από τρίτους (apps), όπως και τη διασυνδεσιμότητα με συστήματα διαχείρισης της μάθησης (LMS) και συστήματα διαχείρισης μαθησιακού περιεχομένου (LCMS)
 • τη δημιουργία εκπαιδευτικού πολιτιστικού και τουριστικού περιεχομένου (Ψηφιακές αφηγήσεις, διαδραστικά / πολυμεσικά παιχνίδια, εφαρμογές σε ταμπλέτες και κινητά.) Το σύνολο των εφαρμογών θα πρέπει να ανεβαίνουν σε αποθετήριο ψηφιακού πολιτισμικού υλικού και να είναι ανοιχτές και επαναχρησιμοποιήσιμες
 • τη δημιουργία δράσεων καταγραφής και τεκμηρίωσης πολιτιστικού υλικού από τελικούς χρήστες ή από πολιτιστικούς οργανισμούς και μεταφόρτωση του στη wikipedia
 • τη δημιουργία εργαλείων για την υποστήριξη της εργασίας των αρχαιολόγων στο πεδίο - eArchaeology με έμφαση στη διασύνδεση με υπάρχοντα συστήματα και ειδικά το αρχαιολογικό κτηματολόγιο
 • την ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού και του αθλητισμού.

2. Πράξεις για την ανάδειξη της εκκλησιαστικής πολιτιστικής κληρονομιάς, την ενίσχυση της κοινωνικής πρόνοιας και συμμετοχής και τη δημιουργία υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τους συναλλασσόμενους με τα εκκλησιαστικά ιδρύματα. Ενδεικτικά, οι προτεινόμενες πράξεις δύνανται να αφορούν στα εξής:

 • Αποτύπωση των περιουσιακών στοιχείων εκκλησιαστικών ιδρυμάτων με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στη χρήση τους.
 • Ενίσχυση συνεργατικότητας μεταξύ πολιτών και εκκλησιαστικών φορέων και ενίσχυση του εθελοντισμού.
 • Ψηφιακές υπηρεσίες ολοκλήρωσης διαδικασιών με στόχο το υψηλότερο δυνατόν στάδιο υπηρεσιών προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις σε θέματα πολιτισμού/ θρησκευτικού τουρισμού.
 • Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς όλους/ προς κάθε συναλλασσόμενο με τα εκκλησιαστικά ιδρύματα.
 • Δημιουργία υπηρεσιών ψηφιακής ενημέρωσης και κοινωνικής συμμετοχής με χρήση νέων μέσων και δημιουργία κατάλληλου επεκτάσιμου, ελεύθερης πρόσβασης εκκλησιαστικού εκπαιδευτικού περιεχομένου.

3. Πράξεις Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό τη δημιουργία, τεκμηρίωση και αξιοποίηση ψηφιακού πολιτιστικού υλικού που έχουν στη διάθεσή τους. Οι προτεινόμενες πράξεις δύνανται να αφορούν σε:

 • Ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και ανάπτυξη υπηρεσιών για την ανάδειξη πολιτιστικού υλικού (πολιτιστικά μνημεία, κινητά, ακίνητα και μνημεία άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς) επί του οποίου ο δυνητικός φορέας πρότασης διαθέτει το σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή τις κατάλληλες άδειες για τη χωρίς περιορισμούς περαιτέρω διάθεση και χρήση του υλικού
 • Δημιουργία διαδραστικών διαδικτυακών πυλών, μέσω των οποίων θα προβάλλονται πολιτιστικές δραστηριότητες, θα ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για τις δράσεις αυτές, θα παρέχονται σχετικές υπηρεσίες (π.χ. ηλεκτρονική κράτηση εισιτηρίων)
 • Το σύνολο των δράσεων που περιγράφονται στον τομέα παρέμβασης 1.
Ημερομηνίες: 
Fri, 10/21/2011 - Fri, 12/02/2011
Προϋπολογισμός Προγράμματος: 
€ 60.000.000

Σχόλια

Υποβολή νέου σχολίου

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές μορφοποίησης

Έλεγχος ασφαλείας
Αυτή η ερώτηση είναι για να ελέγχει την αποτροπή ανεπιθύμητων υποβολών.
Image CAPTCHA
Πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες που φαίνονται στην εικόνα.
Fundit.gr - Τα πάντα για τις επιδοτήσεις- 2011  Δημιουργια ιστοσελιδας starfish.gr | (Σχεδιασμός βάση σε πρότυπο της  Antsin.com)